Eisen voor de zesde kyu 
Tachi Waza 
Shomen Uchi 
Irimi Nage (Ura) 
Ik Kyo (Omote en Ura) 
Ni Kyo (Omote en Ura) 
San Kyo (Omote en Ura) 
Irimi Nage (Ura) 
Tsuki 
Kote Geashi 
Ai Hanmi 
Shiho Nage 
Katate Dori 
Tenchi Nage 
Kaiten Nage 
Suwari Waza 
Shomen Uchi 
Ik Kyo (Omote en Ura) 
Ju Waza 
Katate Dori 
Kokyo Nage 
Suwari Waza 
Katate Dori 
Kokyo Ho (2009-05-30)