Eisen voor de vierde kyuplus alles voor zesde en vijfde kyu
Tachi Waza 
Shomen Uchi 
Irimi Nage (Ura) 
Tsuki 
Ik Kyo (Omote en Ura) 
Ni Kyo (Omote en Ura) 
San Kyo (Omote en Ura) 
Irimi Nage (Omote) 
Shomen Uchi 
Kote Geashi 
Shiho Nage 
Ryote Dori 
Tenchi Nage 
Katate Dori 
Kaiten Nage (Uchi en Soto) 
Kokyo Nage 
Suwari Waza 
Shomen Uchi 
San Kyo (Omote en Ura) 
Hanmi Handachi Waza 
Katate Dori 
Shiho Nage 
Ju Waza 
Ryote Dori 
Tanninzu Gake 
Suwari Waza 
Ryote Dori 
Kokyo Ho (2009-05-30)